NetSoftware
Zapytaj o ofertę
  • Imię i nazwisko / Firma*:
  • telefon*:
  • E-mail*:
  • Informacje:

Dotacje UE
Jan Mrowca NETSOFTWARE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Zakup usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego firmy Jan Mrowca Netsoftware.
 
Przedmiotem projektu jest zakup usługi proinnowacyjnej (typ 3), tj. usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego, którego efektem będzie stworzenie aplikacji do rozpoznawania emocji na podstawie danych z monitoringu.
 
Opracowane w ramach zakupionej usługi proinnowacyjnej studium wykonalności będzie dotyczyć wykonania:
1.   Analizy technologicznej obejmującej co najmniej:
*      analizę/ocenę problemu technologicznego i rozwiązania technologicznego, którego dotyczy projekt (wykorzystanie w kontekście potrzeb społecznych / gospodarczych);
*      analizę/ocenę bazowego poziomu gotowości technologicznej (TRL);
*      określenie zakresu prac B+R koniecznych do realizacji w celu podniesienia gotowości technologicznej do poziomu 9 TRL i wdrożenie w działalności rynkowej;
*      analizę/ocenę innowacyjności projektu (projekt dotyczy innowacji produktowej/ procesowej; nowość rezultatów projektu – unikalne cechy w porównaniu z innymi produktami na danym rynku);
*      analizę/ocenę wpływu na ochronę/poprawę jakości środowiska naturalnego;
*      kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.
2.   Analizy rynku obejmującej co najmniej:
*      analizę/ocenę zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu (z uwzględnieniem różnic dot. innowacji produktowych/ procesowych: analiza rynku docelowego i klientów/analiza wpływu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie);
*      analizę/ocenę opłacalności wdrożenia;
*      weryfikację czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do wdrożenia wyników projektu;kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.
3.   Analizy potencjału kadrowego i technicznego obejmującej co najmniej:
*      określenie modelu/sposobu zarządzania projektem;
*      ocenę potencjału kadr bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu;
*      ocenę potencjału technicznego do realizacji projektu;
*      ocenę potencjału finansowego do realizacji projektu;
*      kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.
 
W rezultacie zrealizowanej usługi przedsiębiorstwo otrzyma opracowany dokument, gdzie zostanie przeprowadzona ocena i analiza potencjału projektu, wskazane jego mocne i słabe strony, a także możliwości i zagrożenia z nim związane. Opracowane w ramach przyszłego projektu badawczo – rozwojowego rozwiązanie w postaci aplikacji do rozpoznawania emocji na podstawie danych z monitoringu stanowi innowację co najmniej na poziomie krajowym.
 
Końcowym rezultatem projektu będzie opracowane studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego, jakie przedsiębiorstwo planuje zrealizować w przyszłości.

Wartość projektu: 59.040,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 43.200,00 PLN
 
Okres realizacji projektu od 2017-01-02 do 2017-09-30